ADER 9.1.4/2019

Titlul proiectului: ADER 9.1.4 „Cercetări privind îmbunătățirea eficienței productive a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porci și păsări, prin reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent”

Tipul proiectului: Sectorial

Nr. Contract/data: ADER 9.1.4./ 14.10.2019

Unitatea Finantatoare: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Buget: 3.000.000 lei

Coordonator proiect: INCDBNA BALOTESTI

Director proiect: Mihaela HĂBEANU

 

Scopul proiectului

 • Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului de creșterea animalelor, a siguranței și calității produselor, scăderea impactului asupra mediului.
 • Reducerea emisiilor GES la nivelul sectorului de creștere a animalelor, stabilirea unor rețete standard și a unor recomandări, a unui program de calcul și estimări.

Rezumat/ Stadiul realizării: Eforturile naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul sectorului de creștere a animalelor au fost destul de limitate până în prezent din cauza potențialului de reducere, a fezabilității tehnice, eficienței instrumentelor disponibile, incluzând cerințele bazate pe piață. Prin proiectul ADER 9.1.4. se completează bazele de date existente cu noi informații bazate pe cercetare științifică la nivel de fermă și validarea unor rețete de hrană standard, diferențiate pe specii/categorii fiziologice și pe valorificarea unor resurse disponibile local. În etapa 1/2019 s-a efectuat un studiu de referință și s-au colectat date din experiențele anterioare care constituie suportul tehnico-științific ce a stat la baza identificării unor metode eficiente, stabilirii de strategii în derularea proiectului, completării bazei de date și pentru identificarea de măsuri aplicabile la nivel de fermă. Informațiile și datele colectate în cadrul fazei a II-a , au  permis realizarea unui studiu detaliat și stabilirea unor strategii de furajare bazate pe utilizarea unor resurse disponibile local, o îmbunătățire a structurii lipidelor, reducerea nivelului proteic. S-au derulat teste biologice pe suine, păsări, vaci de lapte. Experimentele pe animale au generat date care după prelucrarea statistică oferă informații ce stau la baza stabilirii predictorilor variabilelor dependente, a determinanților variabilelor de ieșire a corelațiilor în modelul animal. La puii de carne Reducerea cu 2 procente a nivelului de proteină brută al nutrețurilor combinate pe bază de șrot de rapiță și/sau floarea-soarelui, substituind parțial șrotul de soia a permis obținerea unor performanțe productive la nivelul potențialului genetic; nu au fost afectați negativ parametrii carcasei și dezvoltarea gastrointestinală; s-au înregistrat efecte pozitive asupra mediului prin diminuarea excreției de azot. S-a elaborat un set de hărți privind distribuția efectivelor de bovine, ovine, caprine și suine, la nivel de județ precum și la nivelul UAT- urilor din țara noastră. Pe baza efectivelor de animale înregistrate oficial la ANSVSA  la data de 31.12.2018, 31.12.2019 și 30.06.2020 s-au estimat emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor (N2O și CH4), s-a realizat conversia în CO2 echivalent și s-au efectuat hărțile cu distribuția emisilor de gaze cu efect de seră rezultate din creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor la nivel de UAT/județ/țară. S-au evidențiat județele cu cu cantitatea cea mai mare de gaze cu efect de seră emise din creșterea animalelor (Suceava, Botoșani, Alba, Mureș și Bihor) cu peste 350 mii tone CO2 echivalent anual. Toate județele, dar mai alese cele menționate,  trebuie încurajate să ia măsuri de îmbunătățire a tehnicilor de furajare și management a dejecțiilor (purin + gunoi de grajdi) pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.  Prin experiențele de bilanț vom stabili % de digestibilitate, coeficientul de metabolizare, utilizarea proteinei și a energiei din rație, acești parametrii fiind elemente importante în tabloul general de estimare emisii. În etapa 3/ 2021 testele biologice pe suine și batali continuă și s-a demarat teste pe caprine în scopul generării de noi date și stabilirii de soluții standard. Se obțin date de distribuție spațială a gazelor. Se adaugă noi date la tabloul general ce vor fi valorificate la nivel de fermă, economic, de mediu și social. Pentru reducerea emisiilor de GES din sectorul zootehnic, facem următoarele observaţii: pentru sistemele de producţie animalieră, emisiile de protoxid de azot (N2O), metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2) sunt pierderi de azot, energie şi materii organice care reduc eficienţa şi productivitatea. Intervenţiile posibile pentru reducerea emisiilor sunt, astfel, într-o mare masură, bazate pe tehnologii şi practici care să îmbunătăţească eficienţa producţiei la nivel de animal şi de turmă. S-au creat structura cadru a modelului pe suine și ecuațiile aferente cuantificării emisiilor de gaze., la categoriile scroafe în lactatie și produșii acestora, purcei creștere-îngrășare. Pentru etapa 4 aferentă anului 2022, baza de date, analiza cost-beneficii vor sta la baza studiului de fezabilitate. Rezultatele vor fi diseminate prin comunicări la Conferințe, workshop, lucrări publicate în reviste de impact, inițierea și continuarea unor colaborări internaționale, generarea de noi proiecte dată fiind necesitatea asigurării continuității ca efect al dinamismului proceselor implicate.

Obiective:

 • Stabilirea unui standard minim de furajare, pe fiecare specie și categorie de producție, rase, tip de exploataţie și întreținere, care să conducă la reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent.
 • Proiectarea şi dezvoltarea unui program pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic provenite din diferite tipuri de exploataţii unde se cresc ovine, caprine, bovine, suine și păsări. Analiză comparativă a rezultatelor obţinute.
 • Stabilirea unor metode de intervenție pentru reducerea emisiilor, bazate pe tehnologii și practici care să îmbunătățească eficiența producției la nivel de animal și de efectiv de animale.
 • Analiza fezabilității potențialelor instrumente de implementare la nivel național.
 • Recomandări pentru atenuarea şi/sau reducerea emisiilor de gaze provenite din sectorul zootehnic, asupra mediul înconjurător.

 

Derularea activitatilor:

An

Obiective

Activitati

2019  

Crearea structurii matrice a unei baze de date. Studiu de referință în domeniul emisiilor de gaze în sectorul zootehnic

Faza 1/2019 Asigurarea suportului știintific și tehnic prin documentare bibliografică, identificare metode, formule și completare în structura cadru a unei baze de date.

Activitate 1.1. Documentare/ Culegere date și informații științifice. Crearea structurii cadru a bazei de date și umplere câmpuri cu informații.

Activitate 1.2. Elaborarea unui studiu privind identificarea tehnologiilor și a practicilor pentru reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră

   

Activitate 1.3. Studiu privind strategii de furajare pentru bovine, ovine, caprine, pe de o parte, porci și păsări, pe de alta parte, care pot conduce la reducerea cantității de gaze cu efect de seră și a fezabilității aplicării acestora (Analiza SWOT).

2020

Completarea setului de date cu informații obținute experimental.

Dezvoltarea unui model functional și experimental de calcul, estimare și analiză.

FAZA 2. Experimente de laborator in vitro și testare in vivo. Stabilirea unui standard minim de furajare și a unor metode eficiente de măsurare și control emisii de gaze.  Completarea unei baze de date, modelare și analiză (crearea de modele de simulare si  predictie outputuri).

Activitate 2.1. Elaborarea unor strategii de furajare care implică modificarea structurii rațiilor/ rețetelor, a nivelului de includere a unor materii prime.

Activitate 2.2.Teste de nutriție/ digestibilitate pe animale de interes zootehnic. Estimarea efectelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.

Activitate 2.3.SUPORT IT. Modelarea si analiza fluxului nutrientilor. Identificarea formulelor de calcul (ecuațiilor). Calcul emisii gaze (N2O, CO2, CH4) și conversia în echivalent CO2 (prin multiplicare conform raportului de conversie cunoscut  (eg. la metan CO2e este 25, la N2O este 298).

Activitatea 2.4. Diseminare. Materiale informative; Conferință națională, redactare lucrări științifice.

2021

Completarea setului de date cu informații obținute experimental. Test demonstrative

FAZA 3. Experimente de laborator in vitro și in vivo. Calcul emisii de gaze. Realizarea unor teste demonstrative pe porci si vaci lapte.

Activitate 3.1. Teste biologice pe porci, pui de carne, capre. Completarea cu noi date experimentale și analiza statistică a acestora.

Activitatea 3.2. SUPORT IT. Modelare matematică a proceselor măsurate; exprimarea finală a rezultatelor, predicție. Calcul emisii gaze.

Activitatea 3.3. Diseminare rezultate științifice. Organizare Conferință națională/ participări la expoziții/ Congrese. Materiale informative/ Publicare de lucrări științifice.

2022

Crearea structurii cadru și stabilirea algoritmilor de calcul pentru programul de calcul.   Studiu de fezabilitate                               

FAZA 4. Elaborarea unui program pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic. Studiu asupra fezabilității, efortului financiar aferent implementării la nivel național.

Activitate 4.1. Soft emisii gaze. Modelare matematică a proceselor măsurate, exprimarea finală a rezultatelor, predicție. Teste demonstrative.

Activitatea 4.2 Studiu asupra fezabilității, efortului financiar aferent implementării la nivel național a unor măsuri care să contribuie la  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic

Activitate 4.3.Organizare workshop/ Conferință. Distribuire materiale informative. Diseminare informații, organizare Conferință și participare la Conferințe. Redactare/ publicare lucrări științifice ISI/BDI.Construcție pagină web.

 

Rezultate intermediare:

 • Studiu privind identificarea tehnologiilor și a practicilor pentru reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent, pentru animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porci și păsări, care să îmbunătățească eficiența producției la nivel de animal și de fermă.
 • Studiu asupra strategiilor de furajare, care pot conduce la reducerea cantității de gaze cu efect de seră și a fezabilității aplicării acestora.
 • Strategii de furajare care implică modificarea structurii rațiilor/ rețetelor, a nivelului de includere a unor materii prime, aditivi furajeri, etc., validate prin efectuarea unor teste de nutriție și estimarea efectelor acestora asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Studiu asupra compoziţiei emisiilor de gaze eliminate de animalele din speciile ovine, caprine, bovine, suine și păsări, în diferite tipuri de adăposturi şi variante tehnologice de creştere.

Rezultate așteptate

 • Identificarea modelelor care pot fi utilizate în estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe baza unor informații minimale, sistemelor de creștere, structura rațiilor.
 • Studiu asupra fezabilității, efortului financiar aferent implementării la nivel național a unor măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic, în vederea dezvoltării durabile a sectorului zootehnic și siguranței alimentare. Analiză cost- beneficii.
 • Realizarea unui program/soft pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic.
 • Recomandări pentru atenuarea şi/sau remedierea efectelor nocive ale emisiilor de gaze provenite din sectorul zootehnic, asupra mediul înconjurător.

 

Lucrări ISI/BDI

Jurnal

Titlu

Autori

An/vol/pag

PUBLICATE

     

Archiva Zootecnica

Assessment of certain nitrogen metabolism indicators, enteric CH4 and CO2 emitted through manure related to different diets in barrow

Hăbeanu Mihaela, Gheorghe Anca, Lefter Nicoleta Aurelia, Untea Arabela, Idriceanu Lavinia, Ranta Mirela Felicia

2020. 23:2, 129-142, 2020 DOI: 10.2478/azibna-2020-0018

Archiva Zootecnica

 Use of millet grain in weaning pigs diet: effects on performance and health status

 Lefter Nicoleta Aurelia, Hăbeanu Mihaela, Gheorghe Anca, Idriceanu Lavinia

 Archiva Zootechnica 23:2, 143-154, 2020 DOI: 10.2478/azibna-2020-0019

Romania Rural Tourism in international context. Present and Prospects”

Interferences of rural tourism and agritourism with causes and consequences of climate change. The influence of greenhouse gases / Interferențe ale turismului rural și ale agroturismului cu cauze și consecințe ale schimbărilor climatice. Influența gazelor cu efect de seră.

Vasile Avadanei, Ioan Surdu, Lidia Avadanei; 

2020; v. XLVI, Eds. Georgia Tacu, Aline Haller, Dănuț Ungureanu; Ed. Performantica, Iasi.

Journal of Montanology

(J-MONT),

 „Soluții posibile de reducere a gazelor cu efect de seră din sectorul zootehnic. Studiu de caz: ”Bazinul Dornelor”.

Bocănici Mioara

Vol XII/ 2020.

ÎN RECENZIE

     

Animal Feed Science and Technology

Evaluation of non-encapsulated and micro-encapsulated lactic acid bacteria for used as probiotics source in poultry nutrition

Mihaela Dumitru, Dan C. Vodnar, Simon Elemer, Mihaela Habeanu1, Ionut Sorescu1, Georgeta Ciurescu1, Andreea Dudu.

 
 

Preliminary study of diets effects on performance, co2 emission and microclimate variation of primiparous sows

Lavinia Idriceanu, Dumitru Dragotoiu, Nicoleta Aurelia Lefter, Anca Gheorghe And Mihaela Habeanu

 

COMUNICĂRI

Conferința

Titlu

Autori

An/ abstract

The International Conference of the University of Agronomic Science and Veterinary Medicine of Bucharest: „Agriculture for Life, Life for Agriculture

Preliminary study of diets effects on

performance, CO2 emission and

microclimate variation of primiparous

sows

Lavinia Idriceanu, Nicoleta Aurelia Lefter, Anca Gheorghe, Mihaela Habeanu, Dumitru Dragotoiu

2021

Abstract publicat : Book of abstract Section 3 Animal Science

ISSN 2457-3221

ISSN-L 2457-3221/ pg 59

Workshop: „Improving the production efficiency of dairy cows by reducing the total annual greenhouse gas emissions”

Preliminary studies on project “Researches to  improve efficiency of livestock productivity (bovine, sheep, goats, pigs and birds species), by reducing total annual emissions of greenhouse gases, expressed in tonnes of CO2 equivalent”.

Mihaela Habeanu, Nicoleta Lefter, Lavinia Idriceanu, Smaranda Toma,

Mihaela Dumitru, Anca Gheorghe

 

The International Conference of the University of Agronomic Science and Veterinary Medicine of Bucharest: „Agriculture for Life, Life for Agriculture

Research concerning the use of feed ingredients to reduce greenhouse gas emissions in dairy cows farm

Monica Marin si col.

 

„Dezvoltarea sustenabilă și rezilientă a zonei montane din România în contextul noilor provocări generate de pandemia cu COVID 19 și Acordul Verde European”.

Interferențe ale turismului rural și ale agroturismului din zona montană a României cu cauze și consecințe ale schimbărilor climatice. 1. Influența gazelor cu efect de sera.

Avădănei Vasile, Surdu Ioan, Lidia Avadănei;

2020

Evaluarea modificărilor azotului la purcei în creștere-îngrășare ca efect al unor rețete de hrană diferite

Hăbeanu Mihaela, Lefter Nicoleta; Idriceanu Lavinia; Toma Smaranda Mariana; Anca Gheorghe

Efectele reducerii nivelului de proteină în hrana puilor de carne asupra performanțelor de creștere, indicilor de calitate ai carcasei și excreției de azot.

Gheorghe Anca, Habeanu Mihaela, Georgeta Ciurescu

Soluții posibile de reducere a gazelor cu efect de seră din sectorul zootehnic. Studiu de caz: ”Bazinul Dornelor.

Bocănici Mioara

Soluție nutrițională pe bază de sorg, mazăre și Bacillus Licheniformis ca aditiv furajer pentru purcei în criza de înțărcare

Lefter Nicoleta; Bioteh., Dumitru Mihaela; Gheorghe Anca; Idriceanu Lavinia; Hăbeanu Mihaela

 

Cercetări in vitro asupra tulpinii de Bacillus Licheniformis în vederea utilizării în hrana purceilor în criza de înțărcare ca sursă de aditiv furajer

Dumitru Mihaela, Lefter Nicoleta, Hăbeanu Mihaela

Studiu privind posibile zone de concentrare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de creșterea animalelor de fermă (bovine, ovine, caprine, suine)”

Surdu Ioan;,  Nicula Alexandru Sabin; Cociș Emanuela-Adina

PREVIOUS

ADER 8.1.10/2019

NEXT

ADER 9.1.2/2019