17 PFE/2018

Titlul proiectului: IBNA: Dezvoltare instituțională către performanţă ştiinţifică şi impact în practica zootehnică

Tipul proiectului: IBNA-VALORIF

Cod proiect: ID 397
Nr. Contract/data: 17 PFE/17.10.2018

Unitatea Finantatoare: Ministerul Educației și Cercetării

Coordonator proiect: INCDBNA BALOTESTI

Director proiect: Mihaela HĂBEANU

 

Rezumat:

Institutul are ca misiune derularea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul biologiei și nutriției animale, contribuind de asemenea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific și realizarea obiectivelor științifice, tehnologice și de inovare stabilite prin programele naționale de CDI.

Prezentul proiect permite o valorificare sistematică / coerentă / centralizată a acestor rezultate, aducând o plus valoare semnificativă în domeniu.

Institutul are un potențial foarte ridicat de atragere a surselor non-publice (peste 15 mil lei / an), prin valorificarea rezultatelor cercetării și efectuarea unei  game largi de cercetări și servicii pe bază de contracte cu organizații publice și non-publice din țară și străinătate. Astfel, printre prioritățile institutului se numără și creșterea nivelului științific și a potențialului de atragere de fonduri.

Institutul are ca țintă ceșterea capacității cercetătorilor de a genera publicații în reviste de impact (ISI/BDI), dar și de popularizare, brevete cu aplicabilitate pentru sectorul de creștere a animalelor, pentru a menține legătura și a extinde colaborarea cu lumea științifică națională/ internațională, pentru atragerea de noi colaborări și implementarea rezultatelor în practică.

Diseminarea rezultatelor pein publicații, demonstrații on farm, circuite de diseminare, comunicări la conferințe naționale  / internaționale, transferul tehnologic și încheierea de contracte, interviurile, sunt instrumente folosite pentru promovarea instituțională și performațe științifice comparabile cu cele obținute de specialiști externi.

Obiective:

 • Abordarea priorităților tematice de cercetare de la nivelul programelor UE și a celor rezultate din nevoile sectorului zootehnic din România în propunerile de proiecte si contracte de cercetare.
 • Creșterea numărului de proiecte internaționale (propuneri/contracte) în calitate de coordonator sau partener.
 • Consolidarea poziției IBNA în Europa de Sud-Est ca partener de încredere în domeniul cercetării zootehnice prin creșterea numărului de consorții în care IBNA este implicat ca partener sau coordinator.
 • Creșterea cu cel puțin 50% a indicatorilor științifici principali (articole ISI, articole BDI, comunicări științifice etc).
 • Creșterea numărului de rezultate care pot fi brevetate.
 • Consolidarea revistei Archiva Zootechnica și înscrierea pentru cotare ISI.
 • Creșterea capacității de cercetare a IBNA din punct de vedere al resurselor umane, infrastructurii, bugetului destinat cercetării, etc.
 • Participare intensă la elaborarea agendelor de cercetare la nivel național / internațional în cadrul unor organisme consultative, agenții, asociații etc. (ex. SCAR / Bioeconomy WG, ATF, KBBE / EFSA etc.).
 • Participare la construcția viitoarelor programe de cercetare (FP9, programe naționale).

Derularea activitatilor:

An

Obiective

Activitati

2018

Crearea cadrului de derulare a proiectului  prin analiza și stabilirea necesarului detaliat (de formare profesionala, metodologii, infrastructura), la nivel de cercetători / colective de lucru

 

Etapa 1/2018. Crearea cadrului de derulare a proiectului / dezvoltare instituțională.

Activitatea I.1. -  Analiza si stabilirea necesarului detaliat de formare profesionala (cursuri de instruire), metodologii, infrastructura /cercetător / colective de lucru

Activitatea I.2. -  Lărgirea accesului la surse bibliografice si metodologii de cercetare, identificarea de noi surse de formare profesionala

Activitatea I.3. -   Detalierea planului de atragere a surselor financiare, dezvoltare a parteneriatelor strategice

2019

Realizarea unei baze de date cuprinzând rezultate valorificabile; demararea implementării planurilor de formare profesională, modernizarea infrastructurii si actualizarea metodologiilor de cercetare.

 

Etapă II / 2019Realizarea unei baze de date cuprinzând rezultate valorificabile; demararea implementării planurilor de formare profesională, modernizare a infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare.

Activitatea II.1 -  Inventarierea rezultatelor recente pentru care nu a fost atins potențialul de valorificare

Activitatea II.2 -  Formare profesională orientată spre creșterea potențialului de cercetare

Activitatea II.3 -  Dezvoltare infrastructurii si metodologiilor specifice cercetărilor de nutriție si biologie animale

2019

Continuarea implementării planurilor de formare profesională, modernizarea infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare. Demararea de acțiuni de atragere a surselor non-publice de finanțare și de dezvoltare de parteneriate.

 

Etapa III/ 2019 - Elaborarea conținutului tehnico-științific ce va fi transferat către beneficiari prin diverse cai; continuarea implementării planurilor de formare profesională, modernizare a infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare

Activitatea III.1. -  Transpunerea rezultatelor cercetării identificate in etapa anterioara într-o forma ușor de înțeles si de aplicat de către potențialii beneficiari

Activitatea III.2. - Formare profesionala orientată spre creșterea eficientei transferului tehnologic

Activitatea III.3. -  Diseminare si valorificarea parțială a rezultatelor

Activitatea III.4. -  Acțiuni de atragere a surselor non-publice de finanțare si de dezvoltare de parteneriate; dezvoltare infrastructură și metodologii

2020

Derularea unei campanii intensive de diseminare si transfer tehnologic pentru promovarea institutului și inițierea de noi colaborări

Etapa IV. Demararea campaniei de transfer Tehnologic, finalizarea implementării planurilor de formare profesională, modernizare a infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare.

Activitatea IV.1. -  Realizarea de acțiuni specifice transferului tehnologic activ. 

Activitatea IV.2. -  Realizarea de acțiuni specifice transferului tehnologic pasiv. 

Activitatea IV.3

Diseminarea pe scara larga a rezultatelor.

Actiuni suport.

2020

Finalizarea acțiunilor de diseminare / transfer tehnologic, integrării rezultatelor, raportării și asigurării unui follow-up eficient.

Etapa V / 2020Finalizare campaniei de transfer tehnologic; integrarea rezultatelor si raportare

Activitatea V.1. -   Diseminare / transfer tehnologic ca rezultat al proiectelor de cercetare individual și în parteneriat.

Activitatea V.2 Realizarea de diseminare pe scară largă. 

Activitatea V.3. -  Elaborare rapoarte, asigurare follow-up.

Rezultate așteptate:

 • Publicații cu factor de impact științific mare. IBNA este deja angajat în cooperare și competiție globală printr-un număr relativ mare de publicații cu factor de impact mare - peste 15 articole ISI în primul sfert din web of Science în perioada de referința, la un efectiv mic de cercetători (tabel evoluție indicatori) și își propune să atingă nivelul de 8 astfel de articole / an.
 • Finanțări atrase din surse externe. Institutul are un potențial foarte ridicat de atragere a surselor non-publice, prin valorificarea rezultatelor cercetării și efectuarea unei game largi de cercetări și servicii pe bază de contracte cu organizații publice și non-publice din țară și străinătate. Astfel, institutul are baza de pornire și potențialul necesar pentru a creste acest nivel. 
 • Schimburi de personal. IBNA a intensificat si dezvoltat în ultimii 15 ani rețeaua de colaborări internaționale cu instituții prestigioase din Europa de Vest (COST, Erasmus, bilaterale, contacte directe, etc.) și naționale (parteneriate proiecte, proiectul complex, etc.), având astfel potențialul de a realiza stagii de specializare / schimburi de personal la nivelul necesar.
 • Locuri de muncă. Institutul a dovedit in mod repetat capacitatea de a genera și menține noi locuri de muncă, prin proiectele CD derulate, un bun exemplu fiind proiectul de reforma instituțională MAKIS. In anii următori, institutul își propune o creștere a numărului total de angajați inclusiv a personalului de CD. O parte vor fi încadrați în laboratoarele ce vor fi consolidate și în colectivul de extensie programat a fi înființat.
 • Diversificare servicii. La gama de servicii a institutului vor fi adăugate noi rețete, noi produse de uz furajer (ex. nutrețuri combinate conținând ingrediente bioactive), noi servicii (ex. metode analiză), consultanță în domenii de interes emergente, etc.

Stadiul proiectului si rezultate obtinute:

Etapa 1. Crearea cadrului de derulare a proiectului / dezvoltare instituțională.

Obiectivele Etapei:

Crearea cadrului de derulare a proiectului  prin analiza și stabilirea necesarului detaliat (de formare profesionala, metodologii, infrastructura), la nivel de cercetători / colective de lucru

Rezumatul Etapei 1

În prima etapă de derulare a proiectului a fost creată structura necesară facilitării monitorizării rezultatelor / indicatorilor de performanță prevăzuți în proiect. Prin activitățile prevăzute, s-a realizat: plan formare, plan metodologii, plan infrastructuri, plan financiar, plan dezvoltare și s-au asigurat o parte din resursele materiale necesare atingerii obiectivelor.

Etapa 2. Realizarea unei baze de date cuprinzând rezultate valorificabile; demararea implementării planurilor de formare profesională, modernizare a infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare.

Obiectivele Etapei 2:

Realizarea unei baze de date cuprinzând rezultate valorificabile; demararea implementării planurilor de formare profesională, modernizarea infrastructurii si actualizarea metodologiilor de cercetare.

Rezumatul Etapei 2

A fost creată o BAZĂ DE DATE care cuprinde 12 SECTIUNI în care sunt stocate informații privind indicatorii realizați:1.Lucrări ISI Q1-2; 2. Lucrari ISI Q3-4; 3. Lucrari BDI 4. Brevete; 5. Comunicari; 6. Articole popularizare; 7. Proiecte; 8. Metode/ proceduri; 9. Evenimente; 10. Mobilități/ instruiri; 11. Interviuri; 12. Diseminare ON-FARM.

În câmpurile Bazei de date s-au stocat informații privitoare la indicatorii proiectului. Rezultatele experimentale obținute au fost centralizate, prelucrate statistic acțiuni ce s-au concretizat în  editarea / publicarea de 10 articole de ISI (Q1-4), 10 articole BDI, 13 comunicări, Un nr de 3 articole în reviste de popularizare, 2 broșuri și 3 flyere, o cerere de brevet. La acestea s-au adăugat acțiuni întreprinse în institut de formare echipe în care alături de asistenți cercetare au fost cooptați specialiști IBNA cu expertiză pe anumite subiecte de interes, care s-au specializat în străinătate în stagii doctorale/ postdoctorale, și care au contribuit la inițierea/ perfecționarea tinerilor membri ai echipei. Un grup de cercetători din echipa proiectului au diseminat rezultate on–farm, sau la diferite expoziții de profil. Au fost organizate 4 manifestări științifice prin care s-a creat cadrul necesar diseminării rezultatelor. Planurile de formare profesională, de metodologii și infrastructură bazate pe cerințele reieșite din prioritățile stabilite și elaborate în etapa 1 de derulare a proiectului, s-au concretizat în stagii / instruiri  de pregătire/ perfecționare.

Cercetători nou angajați și/sau la început de carieră au fost orientați spre direcții de cercetare raportate la strategia institutului. În acest scop, s-au identificat o serie de institute și “cursuri/ training”. S-au depus 5 proiecte la competiții internaționale și a fost extins portofoliul de metodologii al institutului cu 8 metode și 7 proceduri.

Etapa 3. Elaborarea conținutului tehnico-științific ce va fi transferat către beneficiari prin diverse cai; continuarea implementării planurilor de formare profesională, modernizare a infrastructurii și actualizare a metodologiilor de cercetare.

Obiectivele Etapei 3:

Continuarea implementării planurilor de formare profesională, modernizarea infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare. Demararea de acțiuni de atragere a surselor non-publice de finanțare și de dezvoltare de parteneriate.

Rezumatul Etapei 3

Baza de date- IBNA VALORIF, a fost actualizată permanent cu informații privind  rezultatete recente ale institutului/ indicatori de realizat.

S-a demarat o campanie intensivă de diseminare și transfer tehnologic folosind o gamă largă de mijloace (publicații ISI, BDI sau în reviste de specialitate, comunicări oral/ poster, mobilități, demonstrații on-farm, organizare evenimente etc). S-a realizat un circuit de diseminare și demonstrații on-farm în ferme vaci de lapte și îngrășare taurine, ferme curcani.

S-a continuat planul de formare profesională materializat în însușirea, adaptarea și dezvoltare de noi metode: a. Determinarea activității de anihilare a radicalului anion superoxid; b. Determinarea activității de anihilare a radicalului hidroxil; c. Determinarea activității de anihilare a radicalului H2O2; însușiri organoleptice ale cărnii.

S-au înregistrat următoarele rezultate: 3 articole ISI (Q1-Q4);  25 articole BDI; 37 comunicari; 2 cursuri; 5 materiale informative (broșuri, ghiduri); 3 cereri brevet; 2 interviuri; 35 tehnologii, produse servicii TT;  5 demonstratii on-farm.

 

Etapa 4. Demararea campaniei de transfer tehnologic, finalizarea implementării planurilor de formare profesională, modernizare a infrastructurii si actualizare a metodologiilor de cercetare

Obiectivele Etapei 4:

Derularea unei campanii intensive de diseminare si transfer tehnologic pentru promovarea institutului și inițierea de noi colaborări Rezumatul Etapei 4

Etapa 5. Finalizare campaniei de transfer tehnologic; integrarea rezultatelor si raportare.

Obiectivele Etapei 5:

Finalizarea acțiunilor de diseminare / transfer tehnologic, integrării rezultatelor, raportării și asigurării unui follow-up eficient.

REZULTATE

Lucrări ISI
Q1-Q4  

Jurnal

Titlu

Autori

An/vol/pag

BJN

Synbiotic combination of prebiotic grape pomace extract and probiotic Lactobacillus sp. reduced important intestinal inflammatory markers and in-depth signalling mediators in lipopolysaccharide-treated Caco-2 cells

Pistol GC, Marin DE, Dragomir C, Taranu I.

2018 Dec 19:1-15

 doi: 10.1017/S0007114518003410

Animals

Evaluation of Performance, Nitrogen Metabolism and Tissue Composition in Barrows Fed an n-3 PUFA-Rich Diet

M. Hăbeanu, N. A. Lefter,
 A. Gheorghe, A. Untea,
M. Ropotă, D. M. Grigore,
Varzaru I., S. M. Toma

2019, 9, 234

http://10.3390/ani9050234

Animal

Effect of dietary chromium supplementation on meat nutritional  quality and antioxidant status from broilers fed with  Camelina-meal-supplemented diets

Untea A.E. , Panaite T.D., Dragomir C., Ropota M., Olteanu M. and Varzaru I.

 2019, May 24:1-9.

 https://doi.org/10.1017/S1751731119001162

Toxins

The impact of dietray grape seed meal on healthy and aflatoxin B1 afflicted microbiota of pigs after weaning

Grosu IA, Pistol GC, Taranu I, Marin DE

2019 Jan 8; 11 25 :1-16

doi:10.3390/toxins11010025

Animals

Effect of Dietary Hemp Seed on Oxidative Status in Sows during Late Gestation and Lactation and Their Offspring

Palade LM, Habeanu M, Marin DE, Chedea VS, Pistol GC, Grosu IA, Gheorghe A, Ropota M, Taranu I.

2019 Apr 25;9(4)

194 ; doi:10.3390/ani9040194

Animals

Red Grape Pomace Rich in Polyphenols Diet Increases the Antioxidant Status in Key Organs-Kidneys, Liver, and Spleen of Piglets

Chedea VS, Palade LM, Pelmus RS, Dragomir C, Taranu I.

2019 Apr 25;9(4)149

doi:10.3390/ani9040149

SAJAS

Growth performance, carcass traits and blood biochemistry of broiler chicks fed with low-fiber sunflower meal and phytase

Ciurescu G., Vasilachi A., Grigore D., Grosu H.

 2019,  Vol 49 No 4

http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v49i4.15

Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.

Cytotoxic and inflammatory effects of individual and combined exposure of HepG2 cells to zearalenone and its metabolites

Marin DE, Pistol GC, Bulgaru CV, Taranu I.

2019 Mar 27. 392(8):937-947

doi: 10.1007/s00210-019-01644-z.

Toxicon

Assessment of the efficacy of a grape seed waste in counteracting the changes induced by aflatoxin B1 contaminated diet on performance, plasma, liver and intestinal tissues of pigs after weaning.

Taranu I, Marin DE, Palade M, Pistol GC, Chedea VS, Gras MA, Rotar C

2019 Apr 15;162:24-31.

https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2019.02.020

Rom Biotechnol Lett.

Lactobacillus spp. and Enterococcus faecium strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from turkey gut content.

I. Sorescu, M. Dumitru, G. Ciurescu

2019. 24(1): 41-49.

doi: 10.25083/rbl/24.1/41.49

Archives of Animal Nutrition

Flaxseed and dried tomato waste used together in laying hens diet

Panaite T.D., Nour V.,  Vlaicu P.A., Ropota M., Corbu A.R. & Saracila M.

Pag 222-238

https://doi.org/10.1080/1745039X.2019.1586500,

Indian Journal of Animal Science

Metabolic profile of dairy cows when soybean meal is totally substituted by a rapeseed by-product

Vasilachi A., Ciurescu G., Hăbeanu M.

recenzie

Brazilian Journal of Poultry Science

Grapeseed meal used as natural antioxidant in high fatty acids diets for Hubbard broilers

Turcu R. P., Olteanu M., Criste R. D., Panaite D. T., Ropota M., Vlaicu P. A., Drăgotoiu D.

2019, 21(2): 001-012, ISSN 1516-635X, http://dx.doi.org/10.1590/1806-9061-2018-0886

Emirates Journal of Food and Agriculture

Liquid egg products characterization during storage as a response of novel phyto-additives added in hens diet

Panaite T., Mironeasa S., Iuga M., Vlaicu P.A.

2019. 31(4): 304-314

https://doi.org/10.9755/ejfa.2019.v31.i4.1937 

Brazilian Journal of Poultry Science

Performance Parameters, Plasma Lipid Status and Lymphoid Tissue Fatty Acid Profile of Broiler Chicks Fed Camelina Cake

Gheorghe A., Hăbeanu M., Lefter N. A., Ropotă M.

2019, 21(4): 001-008. 1053.

https://doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1053  

Brazilian Journal of Poultry Science

Apparent faecal digestibility of essential amino acids from Ω3 PUFA diets for laying hens

Varzaru I., Panaite T., Cornescu G.M., Olteanu M.

2019, v.21 . nr3 : 001-008

https://doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1025  

South African Journal of Animal Science

The use of a powder hydroalcoholic extract of Salix alba L. bark in broiler diet exposed to high heat stress

M. Saracila, T. D. Panaite, C. Soica, C. Tabuc, M. Olteanu, C. Predescu, C. M. Rotar & R.D. Criste

2019, 49(5): 942-954

http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v49i5.18 

 

Frontiers in Veterinary Medicine

Bioactive compounds from dietary whole grape seed meal improved colonic inflammation via inhibition of MAPKs and NF-kB signalling in pigs with DSS induced colitis

G.C. Pistol, D. E. Marin, C.M. Rotar, M. Ropota and I. Taranu

2020. Vol. 66,  103708

https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103708

Journal of Functional Food

Effects of dietary grape seed meal bioactive compounds on the colonic microbiota of weaned piglets with Dextran Sodium Sulfate-induced colitis used as inflammatory model

I. Grosu , Gina C. Pistol , D. E. Marin, A. Cișmileanu, M. L. Palade and I.Taranu

2020 | vol 7; 7: 31

https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00031 

JAPR

Efficacy of microbial phytase on growth performance, carcass traits, bone mineralization and blood biochemistry parameters in broiler turkeys fed raw chickpeas (Cicer arietinum L., cv. Burnas) diets

Ciurescu G., Vasilachi A., Grosu H.

2020, Volume 29, Issue 1, 171-184

https://doi.org/10.1016/j.japr.2019.10.004

Rom Biotechnol Lett.

Lactobacillus spp. strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from gut content of 26 days old chickens.

 Sorescu I.,  Dumitru M.  Ciurescu G.

 

Rom Biotechnol Lett.

Lactobacillus spp. strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from gut content of chicks aged 45 days

 Sorescu I.,  Dumitru M.,  Ciurescu G.

 

Romanian Biotechnological Letters

Dietary Origanum vulgare supplements for broilers

Vlaicu P.A., Panaite T.D., Turcu R.P., Tabuc C.

 

 

Lucrări BDI

Jurnal

Titlu

Autori

An/vol/pag

Food and Feed Research,

Preliminary characterisation of Bacillus subtilis strain use as dietary probiotic bio-additive in weaning piglet.

M. Dumitru, I. Sorescu, M. Hăbeanu, C.Tabuc, L. Idriceanu, Ș. Jurcoane

2018- 45 (2), pag, 203-211

DOI: 10.5937/FFR1802203D

Food and Feed Research

Aspects of plasma biochemistry and intestinal health of weaned piglets fed dietary extruded linseed and walnut meal mixture

A. Gheorghe, M. Hăbeanu, N.A. Lefter, M. Dumitru, D. M. Grigore

2019, 46 (1): 147-153

DOI: 10.5937/FFR1901147G

AgroLife Scientific Journal

Effects of dietary pea seeds (Pisum Sativum L. cv. Tudor) on performance, carcass traits, plasma biochemistry and intestinal microflora in broiler chicks

A. Gheorghe, M. Habeanu, C. Tabuc, M. Marin

2019, 8 (1): 99-106

ISSN 2285-5718

Slovak Journal of Animal Science

Effect of sorghum grain inclusion in Montbeliarde dairy cows diet on health status

N. A. Lefter, A.Vasilachi, D. Voicu, M. Hăbeanu, A. Gheorghe, I. Grosu

2019, 52 (2): 63-68

https://www.researchgate.net/

Animal Science and Biotechnologies

Using Canonical transformation to estimate breeding values for conformation traits for Montbeliarde breed

M.C. Rotar, H.Grosu, M.Al. Gras, R.St.Pelmus, C. Lazar, F. Popa

2019, 52(1)

AgroLife S

cientific Journal

The influence of by-products on the production parameters and nutrient digestibility in  fattening pigs diet (60-100 kg)

Vlaicu P.A., Panaite T. D., Cornescu M. G., Ropota M., Olteanu M. Dragotoiu D.

2019/vol 8, nr. 1, 261-269

Scientific Paper, Serie D, Animal Science

Effect of a blend of commercial oils on growth performance and intestinal microflora population in broiler chickens

Vlaicu P.A., Panaite T.D.,Tabuc C., Soica C., Stanel I.

vol LXII, no 1, 2019

Animal Science and Biotechnologies

Estimation of the genetic parameters for test-day milk, in Teleorman Black Head sheep

R. St. Pelmus, Horia Grosu, M. C.Rotar, M. Al. Gras, C.Lazar, F. Popa, E. Ghita

2019, 52(1)

AgroLife Scientific Journal

Volcanic tuff, potential source of minerals in dairy cows feeding

Olteanu M., Saracila M., Ropota M., Turcu R.P., Dragotoiu D., Marin M.P.,  Pogurschi E.N.

2019/vol. 8 (1): 206-213

Scientific Papers: Animal Science & Biotechnologies/Lucrari Stiintifice: Zootehnie si Biotehnologii

Use of Phyto-Additives in Poultry Nutrition

Gavris T., Untea A. E., Saracila M.

2019, 52(1)

Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies

Preliminary characterization in vitro of Bacillus Licheniformis strain for used as dietary probiotic

M. Dumitru, I. Sorescu, M. Habeanu, C. Tabuc, S. Jurcoane

2019, Vol. XXIII, pag 164-172.

ISSN 2285-1364

Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie

Milk fatty acid composition as a response to dietary n-3 fatty acids in holstein dairy cows

Vlaicu P.A., Panaite T. D., Turcu R. P., Voicu I., Ropotă M., Olteanu M., Stănel I.

2019, vol. 71, 79-84 

 

Arhiva Zootehnica

Effects of feed additives with synbiotic activity in broiler chickens on nutrient digestibility

Gavris T., Untea A. E., Panaite T. D., Olteanu M.

2019, vol. 22-1, 49-56

Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie

Nutrient balance study in a piglet diet supplemented with a mixture of fruits

Gavris T., Untea A., Cornescu G., Panaite T., Varzaru I.,  Olteanu M., Soica C., Saracila M.

2019, vol. 71, 183-188

Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies – USAMV–B Timisoara

Validation of the 3-steps complete in vitro method for ruminant feedstuffs intestinal digestibility

Cismileanu A. E., Dragomir C., Toma S.

2019, vol 52-1, 8-12

Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies – USAMV–B Timisoara

Effect of the Dietary Oil Mixture for Laying Hens on the Apparent Absorption Coefficients of Some Trace Elements

Soica C., Vlaicu P.A., Untea A., Stanel I.

2019, vol 52-1, 116-122

Scientific Papers, Series D. Animal Science.

Chemical and nutritional properties of potential phytoadditivesused in animal nutrition

Lupu A., Olteanu M., Untea A.,Varzaru I., Ropota M.

2019, 62(1), 63-68.

 

Scientific Papers: Animal Science & Biotechnologies/Lucrari Stiintifice: Zootehnie si Biotehnologii

Quality Assessment of Eggs from Laying Hens fed with a Plant Mixture Supplement

Lupu, A., Untea, A., Gavris, T., Olteanu, M., & Panaite, T.

2019, vol 52-1, 19-26

Journal Scientific Papers: Animal Sciences and Biotechnologies- ISI Conference Proceeding (Web of Science Clarivate Analytics)

Using raw materials rich in polyunsaturated fatty acids (PUFA) in layer diets. I.Layer performance

Panaite T., Criste R.,  Vlaicu P.A.,  Soica C., Gavris T, Visinescu P.

  Filodiritto Editore – Proceedings,
 425-434

Scientific Papers. Series B, Horticulture.

Valorisation of grape marc from pietroasa vineyard for obtaning new dry feed ingredients as a potential polyphenols source

Marin S., Bărbulescu I.D., Pertea A. M., Matei M.P. Marinescu S.-I, Teodorescu R.F., Marin D., Dumitrache C, Tudor V.,  Teodorescu R. I.

2019, LXIII, No. 1, 211-216

Print ISSN 2285-5653

Scientific Papers, Series D. Animal Science 

Feeding value of local phyto-additives, potential ingredients in poultry diets

Panaite T, Criste R., Olteanu M., Untea A., Ropota M, Varzaru I, Lupu A.

2019, Vol.62 No.1 pp.122-129

Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering.

 

Bio-ingredients based on spent industrial yeast biomass

S. I. Marinescu, D.E. Marin, Zsuzsa Jókai, M. Üveges, R. N. Negrila4, M. A. Kaya, V. Bunduc, M. Dernovics, H. Hingyi, C. Dumitrache, M. Begea1, I. D. Bărbulescu

Vol. VIII, 2019, 196-201

Print ISSN 2285-6064,

 

Arhiva Zootehnica

Effect of low-fiber sunflower meal and phytase addition on broiler carcass traits, and meat quality

D. Grigore, G. Ciurescu, L. Idriceanu, S. Mironeasa, M. Iuga, N. Băbeanu

2019,  22(1), 32-47

Arhiva Zootehnica

The effects of millet and a mix of extruded linseed: walnut meal on certain plasma parameters in growingfattening pigs

E. Târnoveanu, N.A. Lefter, A. Gheorghe and M. Hăbeanu

2019, 22:2, 120-132,

 

Arhiva Zootehnica

Study of the role of aristolochic acid in triggering the porcine nephropathy

D.E. Marin, G.C. Pistol, G. Dumitrescu, A. Gras, I. Taranu

2019, 22:1, 5-14

Arhiva Zootehnica

 Estimation of the genetic parameters for reproduction traits using a threshold model in Teleorman Black Head sheep breed

R. St. Pelmus, H. Grosu, M.C. Rotar, M.Al. Gras, E. Ghita, C. Lazar, F. Popa

2019, 22:1, 78-86

AgroLife Scientific Journal

The influence of by-products on the production parameters and nutrient digestibility in fattening pigs diet (60-100 kg)

P. Al. Vlaicu,  T.D. Panaite, M.G. Cornescu, M. Ropota , M. Olteanu , D. Drăgotoiu

2019, vol 8. Nr.1, 261-269

Arhiva Zootehnica

Relation between the health of laying hens and eggs quality: a mini review

 

 M. Hăbeanu, A. Gheorghe, R.D. Criste, M. Olteanu, P. Visinescu

2019, vol 22:1, pg 15-31

 

Scientific Papers: Animal Science & Biotechnologies/Lucrari Stiintifice: Zootehnie si Biotehnologii 

Changes in the gut microbiota of broiler chickens after Lactobacillus sp. probiotic treatments: a mini-review

 E. Târnoveanu, M. Dumitru, M. Hăbeanu

2019, 72, 161-164

Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 72

A preliminary study on some less-used feeds for predicting their rumen degradability by a laboratory technique

A.E. Cişmileanu, C. Dragomir, S.M. Toma

2019, vol 72, 7-10

Arhiva Zootehnica

Obtaining eggs enriched in polyunsaturated fatty acids (PUFA). 1. Use of vegetable sources rich in PUFA as functional ingredients in layer hens’ diets: A review.

A. Gheorghe, P.Al. Vlaicu, M. Olteanu, P. Visinescu and R. D. Criste

2019, 22(2), pg 54-86

 

Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie (Iasi)

 In vitro probiotic properties of a lactic acid bacteria isolated from a broiler chicken.

M. Dumitru, I. Sorescu, G. Ciurescu, C. Tabuc, M. Hăbeanu, N. R. Chelaru

 

Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie (Iasi)

Role of probiotics in counteracting the effect of usual feed contaminants in swine

D. Marin, G. Pistol, M. Al. Gras, C.M. Rotar, I. Taranu

2019, vol 72, pg 155-160

 

 

 

 

 Brevete/ Cereri de brevet

Nr. Crt

Titlul

Autori

ETAPA 2 /2019

1

Cerere de brevet Nutret combinat imbunatatit prin adaos de aditiv zootehnic bacterian pentru purcei in criza de intarcare, A 00245/19.04.2019

Dumitru Mihaela,Hăbeanu Mihaela, Sorescu Ionut,Lefter Nicoleta Aurelia, Idriceanu Lavinia,Tabuc Cristina, Gheorghe Anca,

ETAPA 3/2019

1

Brevet de Inventie: Compozitie Furajera Imbogatita în Xantofile pentru Gaini Ouatoare”

Tatiana Dumitra PANAITE, Iulia VARZARU, Rodica Diana CRISTE, Margareta OLTEANU,  Natalita BORDEI, Mariana POPESCU, Alexandru SUCIU

2

Cerere de brevet Reteta furajera care include un amestec de antioxidanti pentru puii de carne (1-28 de zile) crescuti in stres termic ridicat nr. de inregistrare dosar: A/00558 / 11.09.2019

CRISTE Rodica Diana, PANAITE Tatiana Dumitra, VARZARU Iulia, SOICA Cristina, TABUC Cristina, SARACILA Mihaela,  UNTEA Arabela Elena, GAVRIS Teodor

3

Cerere de brevet :Nutreţ combinat îmbunătăţit prin adaos de probiotic pentru furajarea puilor de carne   A00770/20.11.2019

GHEORGHE Anca, DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta, HĂBEANU Mihaela, LEFTER Nicoleta Aurelia, TABUC Cristina, SORESCU Ionut

ETAPA 4/2020

1

Reteta furajera pentru puii de carne (1-42 zile) crescuti in stres termic ridicat (32 0C) (A/00820 din 29.11.2019)

Criste R.D., Panaite T. D., Soica C., Varzaru I., Tabuc C., Saracila M., Untea A.E

2

Procedeu de izolare, caracterizare si obtinere a unor produse bacteriene de Lactobacillus salivarius. (A/00039/30.01.2020)

Dumitru Mihaela, Vodnar Dan, Habeanu Mihaela, Chelaru Nicoleta Raluca, Simon Elemér, Sorescu Ionut, Ciurescu Georgeta, Tabuc Cristina, Gheorghe Anca.

3

Cerere de brevet :Tehnologie nutritionala bazata pe un macro-mix cu proprietati functionale pentru purcei  A 2309/02.04.20

Mihaela Habeanu, Gheorghe Anca, Cristina Tabuc

 

 

PREVIOUS

ADER 9.1.2/2019

NEXT

PN 19-09.01.01/2019